گوورگیان

Telephone: 06-72927341
Twitter username: https://twitter.com/dltabanagency

About me

شهرت من فرامرز گوورگیان از توگو 26 ساله هست علاقه مند به سوارکاری هستم. کاسبی ام تکنسین رادیولوژی هست خوشبختانه در الکتریکی لوازم و خدمات مشغولم و در منطقه برازیلیا به دنیا آمدم
کنیز مشتاق لعب کردن لعب زندگی اندر شهر و حکم کردن با تمام ادوات سرگرمی هستم و خیال خرید بلیط هواپیما می کنم زندگی اندر شهر ماننده زندگی در واحد سیاهچال بزرگ دنیا هست و نباید زندگی داخل ولایت را متماثل تمام تامل پردازی ها دانست

Here is my web page : : خرید بلیط هواپیما